BASES DEL CONCURS DE SAMARRETES DE LES FESTES DE CAMPORRELLS 2022

1. Hi pot participar qualsevol persona major d’edat.
2. Cada participant podrà presentar tants dissenys com vulgui.
3. El dissenys es presentaran en suport digital. El guanyador/a del concurs accepta que el format podrà ser adaptat, sense modificar el disseny original, per a la seva
impressió final a les samarretes.
4. El disseny ha de ser una creació original. Si es detecta que algun disseny és un plagi, quedarà eliminat del concurs, ni pot ser un disseny d’edicions anteriors
d’aquest mateix concurs.
5. El disseny no pot contenir noms, logos, marques o qualsevol altre tret que puguin evocar o copiïn dissenys registrats.
6. Els disseny és de temàtica lliure, i pot contenir lletres, paraules, nombres o dibuixos. En qualsevol cas, haurà de tenir relació amb les festes de Camporrells. Per a
què el disseny sigui acceptat haurà de contenir obligatòriament les paraules “Camporrells 2022” que hauran de ser clarament visibles.
7. El disseny no podrà contenir cap símbol, logotip o nom que identifiquin al seu autor/a i, el disseny guanyador imprès a la samarreta, tampoc farà cap menció al
respecte.
8. Per a participar en el concurs, els dissenys s’hauran d’enviar al correu electrònic de l’associació (camporrellsrenaix@gmail.com). El correu, a més de contenir
l’arxiu del disseny, haurà de contenir: nom i cognoms del participant i el telèfon de contacte.
9. El termini de presentació dels dissenys comença del dilluns 13 de juny de 2022 i finalitza el 26 de juny de 2022.
10. El disseny guanyador s’escollirà de la manera següent: el jurat (membres de l’associació Camporrells Renaix), escollirà tres dissenys entre tots els presentats, que
posteriorment seran publicats a les xarxes de l’associació i mitjançant les quals, es podran votar entre el 27/6/2022 i el 3/7/2022, emetent un únic vot per disseny i
votant.
11. El premi a l’autor/a del disseny que resulti guanyador consistirà en dues samarretes i una invitació per a dues persones al sopar popular que organitzarà l’associació
Camporrells Renaix el dia 29 de juliol.
12. L’autor/a del disseny accepta i reconeix que cedirà la propietat intel·lectual del disseny a l’associació Camporrells Renaix.
13. El disseny guanyador se li comunicarà personalment al guanyador en finalitzar el termini de votacions a les xarxes socials.

 

BASES DEL CONCURSO DE CAMISETAS DE LAS FIESTAS DE CAMPORRELLS 2022

1. Puede participar en el concurso cualquier persona mayor de edad.
2. Cada participante podrá presentar tantos diseños como desee.
3. Los diseños serán presentados en cualquier soporte digital. El ganador/a del concurs acepta y reconoce que el formato podrá ser adaptado, sin modificar el diseño
original, para su impresión final en las camisetas.
4. El diseño debe ser una creación original. Si se detecta algún plagio, el diseño quedará eliminado del concurso. El diseño no puede haber sido presentado en otro
concurso, ni puede ser un diseño de ediciones anteriores de este mismo concurso.
5. El diseño no puede contener nombres, logos, marcas o cualesquiera rasgos que identifiquen, evoquen o copien marcas o diseños registrados.
6. El diseño es de temática libre, pudiendo contener letras, palabras, números o dibujos. Asimismo, en todos los casos deberá guardar relación con las fiestas de
Camporrells. Para que el diseño sea aceptado tendrá que contener obligatoriamente las palabras “Camporrells 2022” que deberán ser claramente visibles.
7. El diseño no podrá contener ningún símbolo, logo o nombre que identifique a su autor/a. Asimismo, el diseño ganador impreso en la camiseta tampoco contendrá
mención alguna al respecto.
8. Para participar en el concurso, los diseños deberán ser enviados al correo electrónico de la asociación (camporrellsrenaix@gmail.com). El correo, además del
archivo del diseño, deberá contener: nombre y apellidos del participante y el teléfono de contacto.
9. El plazo de presentación de los diseños se inicia el lunes 13 de junio de 2022 y finaliza el 26 de junio de 2022.
10. El diseño ganador se escogerá de la siguiente forma: el jurado (miembros de la junta de la asociación Camporrells Renaix) elegirá tres diseños entre todos los
presentados, que posteriormente serán publicados en las redes sociales de la asociación y a través de las cuales se podrán votar entre el 27/6/2022 i el 3/7/2022,
emitiendo un único voto por diseño y votante.
11. El premio al autor/a del diseño que resulte ganador serán dos camisetas y una invitación para dos personas a la cena popular que organizará la asociación
Camporrells Renaix el día 29 de julio.
12. El autor/a del diseño acepta y reconoce que cederá la propiedad intelectual del diseño a la asociación Camporrells Renaix.
13. El diseño ganador se comunicará personalmente al ganador al finalizar el plazo de votación en redes sociales.